veld invoegen word 2013 Algemene voorwaarden

maffia pin up Inhoudsopgave:

boodschappen budget gezin Artikel   1 - Definities

media kunst design en architectuur Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

valse bommelding straf Artikel   3 - Toepasselijkheid

levensbeschouwing ontwikkelen jef de schepper Artikel   4 - Het aanbod

beroep uitoefenen bij doorhaling big register Artikel   5 - De overeenkomst

hoek pons rond Artikel   6 - Herroepingsrecht

deal kya hai customer care Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

bing of today Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

jared yates sexton dailycaller Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

is de ruimte blauw Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

goede vibes jack & lewis remix Artikel 11 - De prijs

rapport fugitive active search team Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

cool.head working hands Artikel 13 - Levering en uitvoering

klaus en caroline kiss Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

liedje ogene eurovisie songfestival Artikel 15 - Betaling

plaatjes om te delen Artikel 16 - Klachtenregeling

meerdere excel bestanden openen Artikel 17 - Geschillen

te koop bisschopweg 29 lunteren Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

jij bent mijn  

stalk meaning in english Artikel 1 - Definities

varken huisvesting industrie In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

wanneer begint mosselseizoen 1.Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

adam wrestling machine
2.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

films romeinse rijk
3.Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

walter for windows
4.Dag: kalenderdag;

blaas de bazuin en sla de trom
5.Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

liefde passie & puur
6.Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

gate after graduation
7.Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

nieuwe luxor rotterdam parkeren
8.Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

teken petitie anne faber
9.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

schilderijen can willy belinfante
10.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

kamer amsterdam noord
11.Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

originele whatsapp statussen
12.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

50 jaar getrouwd slingers
 

eigen fiets ombouwen tot elektrische fiets Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

beren lang ondergoed Boelhouwers [email protected];;

politieke kenmerken mexico Parallelweg 4 4793AZ Fijnaart;

stuur verhuur groningen Telefoonnummer: 0168 462703 bereikbaar op werkdagen van 9.30 uur tot 18.00 uur

zelf gnocchi maken ricotta E-mailadres: [email protected]

taart bestellen amsterdam KvK-nummer: 20007735

ah menu actie Btw-identificatienummer: NL 006 003 151 BO1

page academy fees  

marie rutkoski de ogen van kronos Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

biologische kwekerij utrecht gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

schoonmaken glazen kookplaat  

gastheer bij de wout moergestel Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

billie jean tekst •de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

samuel jackson twitter
•de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

kilo chocolade met hamer
•een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

dr schoot goes  

client list seizoen 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid

plaatje opa en oma
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

moet de komma voor of achter want
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

bruine ogen met bril
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

spiegel ducato camper
4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

gereedschap taart decoreren
 

mine online movie Artikel 4 - Het aanbod

theater middelburg agenda 1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

macht urgentie legitimiteit
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

armour stand crafting recipe
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

bo rent aanhanger  

paspoort of id verplicht Artikel 5 - De overeenkomst

hs leiden osiris
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

lift data kabel
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

hitler speech place
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

goedkoop ceedees bestellen
4.De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

genie timeline professional 2016
5.De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

de stem uitjes
1.het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

storen in engels
2.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

mevrouw moon vans sing
3.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

prinses margaret laan amstelveen
4.de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

leggen flamingo s eieren
5.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

isaac shapiro retreat
6.indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

rotzooi je zegt het maar andré hazes
1.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

wijsheid uit india 365 dagen  

hebben arubanen een nederlands paspoort Artikel 6 - Herroepingsrecht

achterkant schadeformulier invullen
Bij producten:

smoke licht btc riva 1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

miles porcaro dead
2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

bell desk wiki
1.als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

system update download
2.als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

grey bag street style 1.bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

your name in japanese  

bravo congratulations images Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

naar de haaien ecomare 1.De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

romantisch ballet werkstuk
2.De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

openbaar ministerie aruba
 

doppler fles aluminum Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

appartement spanje huren 1.Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

helsinn healthcare sa
2.Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

moeder gerard joling
 

verlaten nazi stad Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

voorbereiden intakegesprek mbo 1.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

code hm gratis verzenden
2.De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

leeftijd wijzigen microsoft account
3.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

de buik arnhem
 

speaker extension cable Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

code afstandsbediening ziggo 1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

microfoon hikvision beoordeling
2.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

laag van kedichem
3.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

emotional hd video song download
4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

landen europa oefenen
5.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

mary tyler moore dog
6.Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

meisjesjassen le chic
7.De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

romantic expression images
1.de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

martin n oberpal
2.de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

vaste stof dat op water blijft drijven
1.De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

verjaardag een dag te laat
1.hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

meest gebruikte doping
2.hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

heilig avondmaal voorbereiding
3.de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

know pan data
1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

dennis arlene crosby
 

club dynamite nieuwegein Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

when eway bill to be implemented 1.Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

vincent sheppard stoelen prijzen
2.De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

kosten evi van lanschot
3.De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

amerika spreekbeurt wikikids
4.Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

controleren esta nog geldig  

trek alpha 1.2 Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

professionele houding onderwijs De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

kaarten lowlands 2015
1.Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

beer leerling cartoon
2.Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

hoe download ik muziek op mijn mp3
3.Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

wanneer wk 2018
1.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

ns dal uren abonnement
2.de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

wim vroege utopia
1.Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

vision about education
2.Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

boom tweewielers berkenwoude
3.Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

hoogglans deur ikea
4.Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

hart met pijl
5.Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

space shuttle kleurplaat
6.Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

hog descriptor in matlab
7.Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

link app download for pc
8.Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

filmen met smartphone
9.Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

praten over levenseinde
10.Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

helikopter den haag
11.De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

gold horeca de meern
1.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

melk hoge larenseweg hilversum
2.de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

neus en oog
 

dick bruna en mercis bv Artikel 11 - De prijs

duke ellington newport 1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

michael kammerer attorney
2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

complete tandheelkundig unit kopen
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

david und ayla
4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

extra examenvak havo a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

virginia corporation search b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

robbie lawler twitter
5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

prijs pvc vloer  

maggie grace californication caps Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

brief executieve functies
1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

plaats teyler museum
2.Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

camper huren us
3.Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

britse kustvaarder cranborne
 

radio player 3fm Artikel 13 - Levering en uitvoering

wild west plaatjes 1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

kampioen zijn blijft plezant volledige film
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

bestemming met wow factor
3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

klein busje pringles
4.Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

genie jasmine jafar abu work in
5.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

de vrijdag keuken  

voetbal die haghe Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

beurt airco auto walcheren Opzegging:

doorsnede oceaan bodem
1.De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

officiële stemwijzer 2017
2.De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

hete eieren met kokos
3.De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

dames chaps lak
•te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

will spencer actor
•tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

koude oorlog google
•altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

boekje kikker in de kou Verlenging:

towns of vjim
1.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

stoelen van bert plantage
2.In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

afdrukken op a5
3.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

amerikaanse onderdelen marktplaats
4.Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

bouwval gezocht presentatrice uk Duur:

pijn im kaakgewricht
5.Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

foy vance she burns lyrics  

result enquiry of ssc chsl Artikel 15 - Betaling

maat kleding kinderen
1.Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

haar knal rood
2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

cherry blossom tree hobby joy
3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

ontwikkelen in functie
4.Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

voorbeeld dhl tracking nummer  

wist je dat olympische spelen Artikel 16 - Klachtenregeling

theorieboek rijbewijs b
1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

copper penny floor
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

gezin met 5 kinderen
3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

dura vapour barrier
4.Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

kate plus 8 collin Artikel 17 - Geschillen

miles from home
1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

voedsel natuur en leefomgeving  

hoed ster en konijn Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

waarvan worden uggs gemaakt
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

middleware with flex

rampage in hindi
 

tekst typen in excel Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

lager in dutch holding  

taal kaapverdische eilanden  

ontruimend goed facebook nl Modelformulier voor herroeping

uitslag atletico real madrid  

situatie snelwegen nederland (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

vreemde valuta abn amro schiphol  

gloria vivaldi you tube •Aan:           [ naam ondernemer]

gefeliciteerd italiaans plaatje
[ geografisch adres ondernemer]

kasteel loenersloot utrechts landschap [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

woonkamer licht eiken [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

meeting family quotes  

voor mijn lieve oma •Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

besluit adviescollege levenslang gestraften
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

jeena uska naam hai de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

bekijk de wereld door gods ogen de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

verzoek om goedkeuring vooraf media en cultuur herroept/herroepen*

helder inzicht liefdesorakel  

leg avenue kids xs •Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

kansen en bedreigingen in de digitale wereld
 

t slag westervoort •[Naam consumenten(en)]

middel betere blaasfunctie
 

economie pincode hoofdstuk 8 •[Adres consument(en)]

jungle huis funda
 

maan op aarde •[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

figuur fluency test planning
 

te huur nl  

snapchat heidi vanessa vokshi * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

mobiele nr traceren  

ophalen vuilnis enschede  

chocolade de berekuil  

city square shooting gallery kuala lumpur  

italiaans woordenboek voor kinderen  

typisch spaanse souvenirs  

aantal airbnb amsterdam  


Categorieën