haar in lagen knippen Algemene voorwaarden

plus snelfilter koffie goud Inhoudsopgave:

uitslag bergen nh Artikel   1 - Definities

zaterdag blof chords Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

verborgen nederland vpro Artikel   3 - Toepasselijkheid

pensioen slagers 2017 Artikel   4 - Het aanbod

politie purmerend nieuws Artikel   5 - De overeenkomst

vergelijken tv en internet aanbieders Artikel   6 - Herroepingsrecht

doodle mod combo for minimilitia Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

harry daudt grave en arena lokaal Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

bruine kwal spanje Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

kast stokken design Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

touch typing test online Artikel 11 - De prijs

onderdelen suzuki intruder vs 800 Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

ruwharige choco tijger dwergteckel Artikel 13 - Levering en uitvoering

plant pot patio Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

jack soft shell kl groen Artikel 15 - Betaling

rond reis china Artikel 16 - Klachtenregeling

group by in mysql Artikel 17 - Geschillen

functie van het hart Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

openingstijden jan slot utrecht  

huursubsidie jonger dan 23 jaar Artikel 1 - Definities

grofvuil ophalen nieuwegein In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

kaartje ajax lyon 1.Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

karen zhou missing
2.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

eric roberts kids
3.Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

monica geuze en lil kleine rtl boulevard
4.Dag: kalenderdag;

spices india assen
5.Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

blauw open rondje png
6.Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

baby leren eten
7.Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

hoeveel kost vloerverwarming
8.Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

verkeerd om inspringen
9.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

vest banyan video all
10.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

franse visie vrouw op fietsers nederland
11.Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

hoelang saucijzenbroodje opwarmen oven
12.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

koers zwitserse frank historie
 

instant news app Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

alhoewel in engels Boelhouwers [email protected];;

matt vreeken alkmaar Parallelweg 4 4793AZ Fijnaart;

king louie korting Telefoonnummer: 0168 462703 bereikbaar op werkdagen van 9.30 uur tot 18.00 uur

agent x subtitles E-mailadres: [email protected]

strand waar honden mogen komen KvK-nummer: 20007735

zwart bruin ikea Btw-identificatienummer: NL 006 003 151 BO1

jungle fever verf  

teken real madrid Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

drugs en hersenen gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

zeuren in gronings  

zombie buik race 1 Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

ruimte wc afmetingen •de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

hoeveel mb gebruikt snapchat
•de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

slager willem krom limmen
•een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

netwerk profiel aanpassen windows 10  

centrum kaart rome Artikel 3 - Toepasselijkheid

extra scherm voor telefoon
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

doodle quotes for teachers
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

si lu toen pa ja sam
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

examen flow inloggen
4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

einde fiscaal partnerschap bij echtscheiding
 

delta mini grid Artikel 4 - Het aanbod

paard rijden games 1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

medisch mondwater corsodyl
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

race and reason pdf
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

kunnen duiven tegen vrieskou  

kerk trinitas heerenveen Artikel 5 - De overeenkomst

proces iso 9001
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

kwaliteit maak je met elkaar
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

vliegtuig austrian airlines
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

wordt pradaxa vergoed
4.De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

rekening opzeggen ing
5.De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

gebied met veel bos
1.het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

ladder rek zwart
2.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

donna tart de kleine vriend
3.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

hond huid bobbels
4.de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

paradijs beek en donk
5.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

groene skibroek jongens maat 134
6.indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

gratis iets winnen
1.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

tv op internet kijken gratis  

your healthy escape Artikel 6 - Herroepingsrecht

toespraak bij een begrafenis
Bij producten:

new girl netflix 1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

tekenen petitie anne
2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

strand binnen breda
1.als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

vogels autogas download
2.als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

charlotte gainsboug childeren 1.bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

wraak op overspelige echtgenoot  

carrie ten napel mokkel Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

verstopte paravan renault scenic 1.De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

plate with food images
2.De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

levend organisme kaarten
 

laten vallen engels Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

vaste afschrijvingen voor een auto 1.Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

duurste piano ooit
2.Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

roze poeder concealer
 

oilily rugzak vroeger Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

charles sylvester lucertis 1.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

begin spel voor op te warmen
2.De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

leon vlemmings go ahead
3.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

dieren in afrika
 

love to wait Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

dean brothers_elvis blessed my soul 1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

leerling vrachtwagenchauffeur gezocht
2.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

eten dat begint met een i
3.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

regisseur in blue
4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

ongesteld moeten worden
5.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

patrick aoun longines
6.Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

basis nederlands elftal
7.De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

helen beauty salon
1.de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

whisky glas graveren
2.de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

brand stellingmolen papendrecht
1.De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

kind arthritis psoriatic
1.hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

welke films draaien er in de bioscoop
2.hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

er is een duif gevallen van de dom
3.de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

achtergrond artikel 57 van de pensioenwet
1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

bekende drank uit ijsland
 

sophie de lint Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

groeien hoe doe je dat 1.Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

eiland frankrijk bordeaux
2.De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

type b dissectie
3.De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

casey quirk group key competitors
4.Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

liter alcohol 96  

b brave jai samuel Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

lake of menteith De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

react fetch data from server
1.Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

salade rauwe bloemkool
2.Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

bakker fijn boskoop
3.Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

kleurplaten griekse goden cupido en afrodite
1.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

gezond simpel ontbijt
2.de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

nieuw azie arkel
1.Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

vervangen navigatie cd bmw 7 serie f 02
2.Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

moderne kapstok van rvs
3.Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

emmylou harris hd wallpaper
4.Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

schoenen heren instappers
5.Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

koers surinaamse dollar euro
6.Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

zwembad epe gelderland
7.Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

tekst je mist iemand
8.Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

kind dre hazes
9.Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

marcus and martinus quiz
10.Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

letters types krijt
11.De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

anticonceptie weinig hormonen
1.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

johnny jansen hoogstraten
2.de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

airco zonder slang naar buiten
 

quinn verti 6 compla Artikel 11 - De prijs

klein radiootje met fm 1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

glimlach van boven
2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

florida flamingo beach
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

cake eating midlife crisis
4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

amerikaanse lucht pop a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

gebakken vis kuit b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

obese usa chris tv serie
5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

onder toezicht van  

stress en schildklier Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

save query as table sql
1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

54 minuten van marieke nijkamp
2.Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

stalen dienbladen uit india
3.Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

munt eenheid turkije
 

groen afdekzeil 4 x 6 Artikel 13 - Levering en uitvoering

vliegen zurich eindhoven 1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

spiegel geschikt voor buiten
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

klein schoudertasje dames
3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

koffie drinken amstelveen
4.Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

april in portugal
5.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

gedicht handen die zorgen  

grote akkerbouwbedrijven van nederland Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

persoonlijk alarm via telefoon Opzegging:

sport night pants for men
1.De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

patrick of south africa
2.De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

gevulde zalmforel in de oven
3.De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

zelf fundering herstellen
•te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

nuchter glucose normaalwaarden
•tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

kerk op scheveningen
•altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

steely dan wikipedia Verlenging:

chase lane primary school chingford
1.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

minder dan 35% arbeidsongeschikt compensatie
2.In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

geschikt gaas voor papegaaien
3.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

logan in india
4.Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

leue gebouwen minecraft Duur:

wanneer kennedy vermoord
5.Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

jim gordon steely dan  

we hebben een clubje opgericht Artikel 15 - Betaling

water hyacinth seed
1.Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

delta search removal
2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

different worlds margaret johnson
3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

whennyou want to help someone but you cant
4.Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

school image download  

bedenker suske en wiske Artikel 16 - Klachtenregeling

maan fotogravure collectie
1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

wetenschap onderzoek naar vermoeidheid
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

eerste wapen op verlof
3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

tand plakken met secondelijm
4.Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

verschil accesspoint en router Artikel 17 - Geschillen

tekenen bij makelaars in frankrijk
1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

versa gear picture  

waarover bereken je revisierente Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

telefoon kpn nl
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

nicole gale anderson

erfenis verdelen volgens de wet
 

paranormale beurs zuid limburg Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

afbeelding de waag makkum  

ambassade thailand in belgië  

zoals aan het begin van een zin Modelformulier voor herroeping

mel gibson rosalind ross photos  

de plank someren (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

hoofd op foto plakken  

naomi and ely •Aan:           [ naam ondernemer]

new york humor vrijheidsbeeld
[ geografisch adres ondernemer]

opzoeken koersen isin code [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

justin met camila [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

horloge uno de 50 zilver  

verschil eczeem en psoriasis •Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

zijn kleine handen mooi
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

internationale christelijke ambassade de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

trap nation youtube de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

toilet full of diarhee herroept/herroepen*

white doberman for sale  

boeken voor kinderen •Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

beweging sensor inbou
 

speelgoed eten action •[Naam consumenten(en)]

verse melk groningen
 

november video song download •[Adres consument(en)]

billy weg uit utopia
 

oven autocad block •[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

radio continu live stream
 

beelden in den haag  

glazen cakeschaal met deksel * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

protocol ramen wassen  

spaanse stijl toilet  

gesloten kettingkast openen  

dochter jochem myjer  

zwarte bmw matt  

verse havermelk albert heijn  

basketbal vriend noord korea  


Categorieën